Een ogenblik geduld...
Uw advertentie wordt aangemaakt.
Sluit dit venster nog niet af.

Taximarkt.nl zal met de voorhanden zijnde mogelijkheden trachten zorg te dragen voor een overzichtelijke en juiste weergave van gegevens op haar website www.taximarkt.nl

Taximarkt.nl behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op de website te wijzigen en/of aan te passen naar eigen inzicht.

Taximarkt.nl koopt en verkoopt zelf geen voertuigen, maar heeft als doelstelling koper en verkoper (dealers/bedrijven en ondernemers/eindgebruikers) met elkaar in contact te brengen, ongeacht waar deze woonachtig zijn.

Taximarkt.nl is niet aansprakelijk wanneer door de aanbieder aan Taximarkt verzonden email berichten of andere elektronische berichten, niet tijdig worden ontvangen en verwerkt.

Taximarkt.nl is voorts niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken informatie van een aanbieder, waaronder mede wordt verstaan het verkeerd vermelden van een prijs of specificaties.

Verwijzingen naar websites van aanbieders zijn ter informatie van de bezoeker opgenomen. Taximarkt is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites waarnaar of vanwaar met

een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

De inhoud van deze website mag niet worden gebruikt ten behoeve van andere websites en/of verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Taximarkt.

Taximarkt.nl is niet aansprakelijk voor het eventueel niet goed functioneren van haar websites.

Taximarkt.nl is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat informatie op de website onjuist en/of onvolledig door Taximarkt.nl of door aanbieders op de websites wordt vermeld, waaronder mede wordt begrepen het verkeerd of onvolledig vermelden van specificaties en prijzen.

Oneigenlijk gebruik van de websites of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en / of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.

De aanbieder is zelf verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt of publiceert. Bij geschillen is het Nederlands recht van toepassing en is de Rechtbank Haarlem met uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.


Heeft u vragen? Stel ze ons: 

Taximarkt ( SLC Media ) | Oudeweg 141 | 2031 CC Haarlem

Whatsapp support:  (+31) 6 45678127 | E-mail: info@taximarkt.nl